Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej už len „VOP“)  platia výhradne pre nákup v internetovom obchode (ďalej už len „e-shop“) prevádzkovateľa, ktorého je stránka www.everland.sk, ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom, ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.everland.sk, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ.   

1.1  Prevádzkovateľ a zákazník

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov spoločnosti: Everland Fashion s.r.o.

IČO:53652959

Sídlo: Cottbuská 10,  040 23 Košice

Zápis v OR: .Okresný súd Košice I

Oddiel Sro, vložka číslo:51121/V

Adresa odberného miesta: Pri prachárni 4, 040 01 Košice

Korešpondenčná adresa: Cottbuská 10

Mesto a PSČ: Košice, 040 23

Štát: Slovensko

Bankové spojenie: SK70 1100 0000 0029 4710 0580

Kontaktné údaje: 

E-shop: www.everland.sk
email: info@everland.sk

ZÁKAZNÍK:

Je fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej už len „kupujúci“), ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom elektronického obchodu, e-mailom alebo telefonický a nakupuje tovar pre osobnú potrebu t.z. pri uzatvorení kúpnej zmluvy kupujúci nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.2   Kúpna zmluva

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je vymedzený príslušnými právnymi predpismi t.j. povinnosť predávajúceho tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú sumu.

1.3   Elektronická objednávka

Elektronická objednávka je elektronický formulár, ktorý je odoslaný kupujúcemu na e-mail. Obsahuje fakturačné údaje e shopu, informácie o kupujúcom, objednaný tovar, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, spôsob doručenia, poštovné a iné náklady a poplatky, ktorá je spracovaná systémom e shopu ( ďalej už len „objednávka“).

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Nie sme platcami DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

1.4   Tovar

Tovarom sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho, ktoré slúžia výlučne pre nákup kupujúcim.  

Za prevzatý tovar sa považuje okamih, kedy kupujúci alebo ním zverená tretia osoba okrem doručovateľa prevezme tovar a potvrdí to svojim podpisom.

To najdôležitejšie z VOP:

 • Spodné prádlo a plavky bohužiaľ nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov.
 • Peniaze vám prídu na účet do 14 dní od vrátenia tovaru.
 • Doba doručenia v košíku je orientačná, smerodatné sú informácie v e-maili.
 • Reklamácie a tovar, ktorý nieje skladom, vybavujeme do 30 dní.
 • Keď svoju objednávku nevyzdvihnete, ďalšia objednávka bude možné objednať iba s platbou vopred.

2. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY, STORNO OBJEDNÁVKY

2.1          

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy ( „zmluva uzatvorená na diaľku“ podľa zákona č. 102/2014 z.z. ods. 1, § 2,) a samotná kúpna zmluva, ktorá  je uzatvorená záväzným súhlasom kupujúceho i záväzným potvrdením predávajúceho na základe zásielkového predaja.  Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

2.2         

Podmienkou platnej objednávky sú pravdivé a úplne údaje vyplnené pri registrácii. Postupnosť objednávok predávajúci vybavuje podľa poradia prijatia. Objednávky podané prostredníctvom e-shopu sa považujú za záväzne. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. S týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom sa kupujúci dostatočným spôsobom pri samotnom uskutočnení objednávky upozorní a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Predávajúci kúpnu zmluvu vystavuje výhradne v slovenskom jazyku.

2.3         

Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu kúpnej zmluvy pre kupujúceho. Každá objednávka je potvrdená predávajúcim e-mailovou formou, ktorá je zaslaná na uvedený e-mail kupujúcim.

2.4         

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

2.5         

Ak je kupujúci spotrebiteľ, platí, že pokiaľ predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne spotrebiteľa informovať a do 30 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

2.6        

Predávajúci má právo odoprieť odoslanie objednávky, ak kupujúci predávajúcemu včas neuhradí kúpnu cenu, poštovné, náklady spojené s objednávkou. Taktiež má právo predávajúci odoprieť, neprijať objednávku, ak kupujúci už v minulosti objednal tovar a neprevzal ho ( v tomto prípade len ak sa nedohodnú na platbu vopred).

2.7  STORNO OBJEDNÁVKY

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo zrušiť objednávku. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom, na ktorý neodpovedá, je vygenerovaný automaticky automatom.

Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude telefonicky,alebo emailom kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do 14 pracovných dní, ak sa nedohodnú inak.

3. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 zákona, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia reklamačného formulára vrátiť spotrebiteľovi sumu za vrátený tovar. 

Ak nastane odstúpenie od zmluvy kupujúci je povinný:

 • vyplniť reklamačný formulár na stránke vrátenie tovaru.
 • vrátiť tovar v nepoškodenom a pôvodnom obale;
 • nepoužitý, nepoškodený a s visačkami;
 • ak chce zákazník zaslať balíček na vlastné náklady, je potrebné zaslať ho na adresu: OC Cassovia, Everland Fashion, s. r. o, Pri prachárni 4, 040 01 Košice
 • na tento balíček nesmie byť vystavená dobierková suma. Odporúčame ho poistiť v prípade straty zásielky.
 • viac informácii v sekcii vrátenie tovaru.

3.1  VÝMENA TOVARU

Výmenu tovaru je možne uskutočniť do 14 dní od prevzatia. Viac v sekcii výmeny a vrátenia tovaru.

4. DODACIE PODMIENKY  

Tovar bude kupujúcemu dodaný formou, ktorú si kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky.

Dodanie tovaru:

 • Vzhľadom na široké spektrum veľkostí, rôznorodnosti tovaru a jeho cenám je dodacia doba maximálne do 14 pracovných dní.
 • Ak je tovar skladom, je expedovaný zvyčajne v deň objednania a doručený nasledujúci pracovný deň.
 • Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe dokumentáciu tovaru, faktúru. Náklady na dopravu znáša kupujúci.
 • Dodanie kuriérom DPD trvá 1-2 pracovné dni

Poštovné a balné je účtované vo výške :

 • 3,50 € Kuriér DPD – Slovenská republika . platba vopred
 • 4,90 € Kuriér DPD – Slovenská republika – platba na odbierku

Zásielka v rámci Slovenskej republiky je zvyčajne doručená na druhý až tretí pracovný deň od odoslania.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 DOBIERKA 

SR: Zákazník uhradí čiastku pri preberaní zásielky u kuriéra prepravnej spoločnosti DPD.

V prípade, že si zákazník tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, dochádza k porušeniu kúpnej zmluvy. Predávajúci má právo uplatniť si náhradu škody na základe ustanovenia § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka. Nevyzdvihnutím zásielky mu okrem finančných nákladov vznikajú škody za znehodnotené obalové materiály a zaistenie spätnej logistiky tovaru do skladu. Tieto náklady Vám budú vyúčtované v sume približne 7 eur – presná výška záleží od zvoleného spôsobu dopravy a platby vo vašej objednávke.

V prípade ak by bola táto skutočnosť pravidelne opakujúca sa, predávajúci bude tento spor riešiť súdnou cestou. Kupujúci bude teda s najväčšou pravdepodobnosťou musieť zaplatiť náhradu škody, ale aj súdne trovy. 

5.2 Úhrada tovaru kartou cez internet

Rýchla a bezpečná úhrada tovaru platobnou kartou cez internet. Objednávka pri platbe kreditnou alebo debetnou kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay, sa uhradí po dokončení transakcie a my Vám po pripísaní platby odošleme objednaný tovar. Budete informovaní emailom o jej odoslaní.

5.3 Úhrada tovaru prevodom na účet

Úhradu realizujte na:
Číslo účtu:SK70 1100 0000 0029 4710 0580
Variabilný symbol: číslo objednávky
Suma: Uvedená na objednávke
Tovar je odoslaný až po prijatí peňazí na účet.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

6.1 PREDÁVAJÚCI

Predávajúci zodpovedá za vady pri prevzatí tovaru kupujúcim.

6.2 ZÁRUČNÁ DOBA

Záruka na tovar v našom e-shope je poskytovaná na 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Každý tovar je pred odoslaním kontrolovaný.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené nešetrným používaním,

b) nesprávnym použitím výrobku,

c) prirodzeným opotrebením,

d) nesprávnym ošetrovaním.

6.3 AK IDE O VADU, KTORÚ NEMOŽNO ODSTRÁNIŤ

Chyba, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať;

6.4 PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený; pokiaľ sa nejedná o mechanické poškodenie.

6.5 PREKROČENIE ZÁRUČNEJ DOBY

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

7. REKLAMÁCIA, REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1 UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Pri reklamácií je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár, v ktorom je potrebné popísať vady produktu. Je povinný odoslať, alebo odovzdať kuriérovi tovar so všetkým príslušenstvom zabalený v obale tak ako ho prevzal. Viac informácií v sekcii

Hneď, ako zistíte chybu na tovare, s popisom vady, vyplňte reklamačný formulár, ktorý nájdete na konci stránky vrátenie tovaru. 

7.2 REKLAMÁCIA SA NEVZŤAHUJE AK:

a) vady zapríčinené nešetrným používaním,

b) nesprávnym použitím výrobku,

c) prirodzeným opotrebením,

d) nesprávnym ošetrovaním.

8. NEPREVZATIE ZÁSIELKY

Stornovanie objednávky môže zákazník realizovať emailom, alebo telefonicky.

9. MOŽNOSŤ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@everland.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj : Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  

Odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu nadobúdajú tieto VOP účinnosť voči kupujúcemu.

                                                                                      Everland Fashion s.r.o.

V Košiciach, dňa 17.05.2019